Alior Bank Kancelaria Gulla wcześniejsza spłąta

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA OBLIGUJE BANK DO ZWROTU CZĘŚCI PROWIZJI

Sąd Najwyższy po stronie kredytobiorców.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Finansowego dotyczącą zwrotu prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu – taką informację podało do wiadomości biuro Rzecznika Finansowego.

Po kilkuletniej batalii sądowej, kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt przed terminem, doczekają się zwrotu części prowizji naliczonej wcześniej przez Alior Bank. To efekt skargi nadzwyczajnej skierowanej przez Rzecznika Finansowego. Rozstrzygnięcie to jest ważne dla wszystkich klientów, z którymi banki nie chciały się rozliczyć, mimo wcześniejszej, niż wynikałoby to z umowy i harmonogramu, spłaty zobowiązań.

Jak dowiadujemy się ze strony Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl, sprawa miała miejsce w 2016 roku. Klienci Alior Banku zaciągnęli kredyt konsumencki. Całość zobowiązania miała zostać spłacona w terminie 10 lat. Jak się okazało, klientom udało się jednak spłacić w całości kredyt w kilkanaście miesięcy.
Zgodnie z prawem spodziewali się na zwrot części proporcjonalnej kwoty prowizji. Sprawa trafiła do sądu, gdyż kredytobiorcy domagali się zwrotu pieniędzy od banku.

W dużym skrócie sąd I instancji uznał zasadność argumentów powodów. Alior Bank wniósł apelację. Sąd II instancji zmienił wyrok i oddalił powództwo, argumentując, że art. 49 ust.1 ustawy o kredycie konsumenckim nie uzasadnia żądania klientów, a prowizja nie jest kosztem powiązanym z okresem kredytowania.

Rzecznik Finansowy dołączył do sprawy. Nie podzielił on poglądu sądu II instancji uznając, że wyrok narusza prawo w sposób rażący, a z uwagi na fakt, że wyrok ten nie mógł zostać wzruszony poprzez złożenie skargi kasacyjnej, Rzecznik postanowił złożyć skargę nadzwyczajną. Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji przedstawionej w skardze i uchylił zaskarżony prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach (II instancji). Bank został również obciążony kosztami postępowania apelacyjnego.

Dla kredytobiorców oznacza to, że wyrok sądu I instancji, zasądzający na ich rzecz zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty, jest orzeczeniem prawomocnym, a bank powinien wypłacić klientom kwotę dochodzoną pozwem wraz z żądanymi odsetkami określonymi w sentencji wyroku sądu I instancji.

Jest to istotna informacja dla osób, którym bank lub firma pożyczkowa odmówiły zgodnego z prawem rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu. Dalszy sposób działania zależy od tego, jak spór się zakończył.

Jeśli sprawa została już prawomocnie rozpatrzona przez sąd, który oddalił roszczenia klienta, to istnieje możliwość złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Dotyczy to jednak tylko prawomocnych wyroków zapadłych po 3 kwietnia 2018 r. Jeżeli sprawa nadal toczy się w sądzie, to istnieje możliwość złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o przedstawienie istotnego poglądu dla sprawy.

Klienci, którzy spłacili wcześniej kredyt konsumencki, ale nie otrzymali proporcjonalnego zwrotu zgodnie z prawem, wciąż mogą dochodzić roszczeń. 

Należy najpierw złożyć reklamację do banku lub firmy pożyczkowej. Jeśli nie zostanie ona uznana, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję.