TSUE stoi na straży praw Frankowiczów

TSUE STOI NA STRAŻY PRAW FRANKOWICZÓW

Zapewne słyszałeś o wydanym w dniu 18 listopada 2021 r. orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie, czy wiesz jaki ogromny wpływ ma ono na Twoją aktualną sytuację w sporze z Bankiem?

Postaram się krótko to wytłumaczyć. TSUE w tym orzeczeniu rozstrzygnął kwestię wymogów, jakie powinny spełniać klauzule indeksacyjne zawarte w umowach o kredyt oraz odmówił sądowi krajowemu uprawnienia do zmiany treści nieuczciwego postanowienia umownego. Co to dla Ciebie oznacza? 

Treść klauzuli umowy kredytu zawartej między przedsiębiorcą (bankiem) a konsumentem ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu oraz uważnemu i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty obcej stosowanego w celu obliczenia kwoty rat kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę. Zatem zamieszczone w Twojej umowie postanowienia dotyczące indeksacji są wadliwe, albowiem Bank był zobowiązany do formułowania klauzul umownych określających zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty po to, aby na jej podstawie konsument mógł samodzielnie określić kurs waluty obowiązujący danego dnia. 

Ponadto, TSUE odmówił sądowi krajowemu uprawnienia do zmiany treści nieuczciwego postanowienia umownego poprzez jego wykładnię, nawet jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. TSUE odniósł się w ten sposób do możliwości wykorzystania w tym celu art. 65 k.c., rozstrzygając wyraźnie, że przepis ten nie może służyć do zmiany nieuczciwego postanowienia. Dzięki temu odpadł de facto jedyny argument Banków podnoszony w sporach frankowych. 

Jesteśmy przekonani, że 2022 r. – dzięki przedstawionemu powyżej stanowisku TSUE – będzie rokiem wygranym dla Frankowiczów. Będzie zatem Twoim szczęśliwym rokiem.