SPRAWY BANKOWE (W TYM FRANKOWE) TERAZ NIE TYLKO WEDŁUG SIEDZIBY BANKU.

SPRAWY BANKOWE (W TYM FRANKOWE) TERAZ NIE TYLKO WEDŁUG SIEDZIBY BANKU

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, już od 7 listopada 2019 r. będzie można wytoczyć powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym przed sądem właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Z uwagi, iż większość banków ma siedzibę w Warszawie, to powód zmuszony był wytoczyć powództwa według właściwości miejscowej siedziby pozwanego.

Szybszy i wygodniejszy proces?

Zmiana ta z pewnością ułatwi konsumentom dochodzenie roszczeń przeciwko bankom, również tych dotyczących kredytów frankowych, poprzez obniżenie kosztów np. stawiennictwa i skrócenie terminu rozpoznania sprawy. Już teraz warszawskie sądy nie radzą sobie z dużą ilością wpływających  spraw, a na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy należy oczekiwać od kilku do kilkunastu miesięcy.