ROŚNIE LICZBA POZYTYWNYCH ORZECZEŃ

ROŚNIE LICZBA POZYTYWNYCH ORZECZEŃ W SPRAWACH KREDYTÓW FRANKOWYCH

W wyroku z 3 października 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)  w sprawie C-260/18, wydanym w trybie tzw. pytania prejudycjalnego, TSUE rozważał kwestie dalszych losów umowy kredytu frankowego, która zdaniem sądu krajowego zawierała abuzywne klauzule indeksacyjne, polegające na odwołaniu się do kursu kupna CHF dla udostępnienia środków z kredytu i kursu sprzedaży w celu ich zwrotu – według tabeli jednostronnie narzuconej przez bank. 

Trybunał uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według wyroku, w przypadku, jeżeli sąd (krajowy) uzna, że utrzymanie w mocy umowy bez zawartych w niej nieuczciwych warunków nie jest możliwe, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.

Od 3 do 30 października 2019 roku zapadło w polskich sądach 26 wyroków w sprawach hipotek walutowych. W 18 sprawach wyroki były jednoznacznie korzystne dla klientów, z czego cztery były prawomocne. W sześciu przypadkach orzeczenie dotyczyło przewalutowania na PLN po kursie zaciągnięcia z pozostawieniem stopy LIBOR. Natomiast w ośmiu przypadkach sąd stwierdzał nieważność umowy. Jeden wyrok oznaczał ponowne rozpatrzenie przegranej wcześniej przez klienta sprawy, inny zastosowanie średniego kursu NBP.

W chwili obecnej, w sądach krajowych toczy się kilkaset spraw mających za przedmiot tzw. odfrankowienie kredytów, z czego znaczna większość zmierza ku pozytywnemu rozstrzygnięciu dla kredytobiorców. Także sąd odwoławcze w sprawach frankowych trzymają stronę kredytobiorców, oddalając apelacje wywiedzione przez banki.  Powyższe świadczy o tym, że jest to idealny moment na walkę z bankami o odfrankowienie kredytów bądź unieważnienie umów kredytów frankowych.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą – wystarczy się z nami skontaktować.