PRZEŁOMOWY WYROK SĄDU W SPRAWIE FRANKOWICZÓW!

PRZEŁOMOWY WYROK SĄDU W SPRAWIE FRANKOWICZÓW!

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 3 stycznia 2020 r. unieważnił umowę kredytową zawartą przez Państwa Dziubaków z bankiem Raiffeisen Bank Polski S. A. (obecnie Raiffeisen Polbank S. A.). Wyrok nie jest prawomocny.

Przewodniczący Składu Orzekającego Sędzia Kamil Gołaszewski w ustnym uzasadnieniu motywów rozstrzygnięcia wskazał, że doszło w tej sprawie do rażącego naruszenia interesów konsumenta przez bank, który sam niewiele ryzykował. W ocenie ww. Sędziego, ryzyko związane z przeliczeniem kursu złotego do franka, bank przerzucił na konsumenta, co nie jest zgodne z prawem.  Po drugie, bank przypisał sobie jedynie prawo ustalania kursu, po jakim kredyt ma być spłacany. W tej sytuacji unieważnienie umowy było konieczne. Tym bardziej że domagali się tego konsumenci.

Tytułem przypomnienia wskazujemy, że Państwo Dziubakowie wzięli kredyt hipoteczny na 40 lat o wartości 400.000,00 złotych. Bank udzielił Państwu Dziubak kredytu w złotych, jednakże był on indeksowany (przeliczany) we frankach szwajcarskich. Po spłaceniu 240.000,00 zł, powodom pozostał do spłaty ok. 500.000,00 zł. Powyższe było efektem wzrostu kursu franka.

Nadmienić należy, że Sąd oddalił żądanie Państwa Dziubaków  w zakresie żądania zwrotu kwoty, 234.000,00 zł, którą dotychczas spłacili. Powyższe  Sąd orzekający uzasadnił tym,  że na dzień wydania orzeczenia bank wypłacił Powodom więcej niż dotychczas zapłacili, tj. kwotę 400.000,00 zł. Tym samym, w ocenie Sądu roszczenie to stanie się zasadne dopiero, w przypadku gdy spłacą bankowi całą kwotę. W takim przypadku mogą się bowiem domagać finansowych rozliczeń, jednakże w ocenie sędziego, zajmą one z pewnością wiele lat. Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za najlepsze rozwiązanie, ugodowe rozliczenie, albowiem przynajmniej część roszczeń banku się nie przedawniła.

Niewątpliwie, orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, stanowi moment przełomowy w sprawach o unieważnienie umów frankowych. W naszej ocenie jest to właściwy moment, aby rozpocząć „walkę” o unieważnienie umów frankowych, albowiem niewątpliwie Sądy orzekające w sprawach frankowych, będą kierować się stanowiskiem wyrażonym zarówno w wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r., jak i również ze stanowiskiem wskazanym w wyroku ww. Sądu.

Jednocześnie podkreślam, że w związku z wydaniem przedmiotowego orzeczenia, wzrosła liczba pozwów mających za przedmiot unieważnienie umów frankowych. Ponadto, wzrosła ilość pozytywnie zakończonych spraw sądowych.