Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką dr Tomasz Gulla z siedzibą w Słupsku.

Dane administratora danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka dr Tomasz Gulla, ul. Tuwima 23, 76-200 Słupsk, NIP: 5862186502, REGON: 221888738

Kontakt:
Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący sposób:
– listownie na adres: Kancelaria Adwokacka dr Tomasz Gulla, ul. Tuwima 23, 76-200 Słupsk
– przez e-mail: office@gulla.pl;
– telefonicznie: +48 58-500-88-51 lub +48 501-79-45-80

Cel przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię w celu nawiązania kontaktu i/lub ustalenia zasad ewentualnej współpracy.

Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a i/lub b Rozporządzenia wyłącznie w celu wskazanym w pkt. 3 powyżej.

Przysługujące Pani/Panu prawa:
Ma Pan / Pani prawo żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
– sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
– usunięcia danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
– przeniesienia danych Pana/Pani dotyczących;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dokonanego przetwarzania przed jej cofnięciem;
W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeśli zamierza Pan/Pani skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt listowny bądź telefoniczny (szczegółowe dane kontaktowe w punktach powyżej).

Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane lub udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
– podmioty związane z obsługą systemów informatycznych wspierających pracę Kancelarii i strony www.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez trzy miesiące od czasu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie drogą mailową, bądź telefoniczną, bądź do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych:
Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Informacja o przekazaniu danych do państwa trzeciego
Dane przetwarzane w programie do obsługi prawnej Kancelarii, przekazywane są do Szwajcarii w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.