TSUE stoi na straży praw Frankowiczów

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C-520/21: Skutki uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną dla frankowiczów

Opinia z dnia 16 lutego 2023 rzecznika generalnego TSUE Anthony Michael Collins w sprawie C-520/21 została opublikowana, a jej skutki mogą mieć istotne znaczenie dla osób posiadających kredyty frankowe, znanych jako frankowicze. Opinia dotyczy skutków uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki.

Rzecznik generalny TSUE przypomina, że dyrektywa 93/13 nie określa skutków stwierdzenia, że umowa konsumencka jest prawnie nieistniejąca po usunięciu z niej nieuczciwych warunków. Skutki te są określane przez państwa członkowskie na podstawie ich prawa krajowego w sposób zgodny z prawem Unii. Jednakże, opinia rzecznika generalnego TSUE sugeruje, że klienci, którzy mają umowę kredytu hipotecznego uznawaną za nieważną, mogą dochodzić roszczeń względem banków wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych.

W praktyce oznacza to, że frankowicze, którzy zostali oszukani przez banki, mają prawo do ochrony i mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Jeśli umowa kredytu hipotecznego zostanie uznana za nieważną, to klienci mogą dochodzić roszczeń wobec banków, co oznacza, że mogą otrzymać zwrot poniesionych przez nich kosztów, takich jak np. prowizje, koszty notarialne, czy odsetki.

Opinia rzecznika generalnego Collinsa stwierdza, że banki nie mają prawa narzucać nieuczciwych warunków kredytowych i jeśli takie warunki są zawarte w umowie, to umowa ta może zostać uznana za nieważną. Banki nie mają również prawa dochodzenia roszczeń względem konsumenta wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Frankowicze powinni mieć nadzieję na skuteczne rozwiązanie swoich problemów związanych z umowami kredytowymi. Opinia rzecznika generalnego TSUE stawia na pierwszym miejscu interesy konsumentów, a banki, jako podmioty utworzone na podstawie prawa, są zobowiązane prowadzić swoje sprawy w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich jego przepisów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sign up to our newsletter!