JAK UNIEWAŻNIĆ KREDYT WE FRANKACH

JAK UNIEWAŻNIĆ KREDYT WE FRANKACH?

Z pewnością wielokrotnie spotkałeś się Frankowiczu ze stwierdzeniem, że Twój kredyt we frankach podlega unieważnieniu. Nie wiesz jednak co to oznacza, z czym się to wiąże, a przede wszystkim, co za sobą niesie.

Otóż umowy o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF), podpisywane przez Banki z Kredytobiorcami oparte były o utworzone wewnętrznie przez tę instytucję finansową wzorce umowne. W ich treści pojawiło się szereg postanowień stanowiących niedozwolone klauzule umowne.  Są to postanowienia umowy, które nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom w chwili zawierania tej umowy, albowiem były umieszczone we wzorcu umownym z góry opracowanym i niepodlegającym zmianie.

Art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że zastosowanie przez bank ww. postanowień miało prowadzić to tego, że Ty kredytobiorco, nie miałeś możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania kontraktu bądź jego odrzucenia w całości.  Stawiany niejako pod ścianą, podpisywałeś umowę o kredyt we frankach, nie wiedząc jak bardzo ww. instytucja finansowa skorzysta na Twoim przymusowym położeniu…

Jednakże umieszczenie przez bank ww. klauzul, w podpisanej przez Ciebie umowie o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich prowadzi do tego, że możliwe jest unieważnienie tej umowy. Jak wskazano powyżej, postanowienia umów, które nie były indywidualnie uzgadniane z konsumentem, a naruszają m.in. jego prawa i obowiązki, nie wiążą go z mocy prawa. Biorąc jednak pod uwagę to, że kluczowe postanowienia umów stanowią tego typu klauzule, ich wyeliminowanie prowadzi do tego, że umowa ta staje się nieważna. Ważne jest to, że aktualnie zarówno doktryna jak i orzecznictwo stoi na stanowisku, że umowy zawarte przez Banki z Kredytobiorcami podlegają unieważnieniu.

Pamiętaj jednak, że żaden z organów państwowych nie unieważni Twojej umowy w ramach kontroli indywidualnej czy też abstrakcyjnej, konieczne jest wystąpienie na drogę sądową z powództwem przeciwko Bankowi. Bez podjęcia właściwych działań, Twoja umowa w dalszym ciągu będzie Cię wiązać, w konsekwencji będziesz zobowiązany spłacać swoje zadłużenie.